ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางราตรี ดีประสิทธิ์วัดหนองตะแบกถึงแก่กรรม 
2นายเบญจพล บุญเรืองนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1สพป.อุดรธานี เขต 4 ร.ร.ชายแดนประชาสรรค์