รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1นายสุพรรณ หารธุจิต 038611156 
101บ้านตะเกราทองนายสรพงษ์ จันทร์พราหมณ์ 038914494 
102ชุมชนวัดบ้านแลงนายโกเมศ โฉมศิริ 038623052 
103วัดนาตาขวัญนายสรวุฒิ แสวงดิลก 038890324 
104บ้านชะวึก  038618261 
105บ้านเขาวังม่านนางสุนีย์ หอมระรื่น 038890439 
106อนุบาลระยองนายโอฬาร บุญมี 038611159 
107ชุมชนวัดทับมาว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ สุทธิ 038622914 
108วัดเนินพระนายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์ 038611893 
109อนุบาลระยองวัดหนองสนมนายสมศักดิ์ ฐาปนา 038613743 
110วัดกรอกยายชานางสุภาวดี ปิติทานันท์ 038686682 
111วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42นางบุษบา ธนาภรณ์ 038688408 
112บ้านมาบตาพุดนายอุดร ธรรมมา 038681557 
113วัดตากวนนางรุ่งนภา คำต่อ 038607979 
114บ้านหนองแฟบนางนภัส ทอมุด 038683889 
115วัดห้วยโป่งนายชะโลม เล็ดลอด 038681558 
116วัดชากลูกหญ้านายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ 038687556 
117วัดมาบชลูดนายชำนาญ ท้วมพงษ์ 038684192 
118วัดตะพงนอกนายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย 038655005 
119วัดยายดานางสาวเดือนนภา น้ำไพฑูรย์ 038664586 
120บ้านเนินเสาธง  038664588 
121วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง  038664587 
122วัดเภตราสุขารมย์นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น 038651871 
123วัดในไร่นายสุบรรณ วราชุน 038651873 
124วัดเขาสำเภาทองนางสาวธาริณี ธารทอง 038651872 
125เกาะแก้วพิสดารว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระ 038644006 
126สามัคคีราษฎร์บำรุงนายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล 038647557 
127วัดท่าเรือนางสาวปิยภัทร ทองพรม 038648543 
128วัดตะเคียนทองนายเทวินท์ ก้องเสนาะ 038648577 
129บ้านเขายายชุมนายทวีชัย ปิยะสุข 038653501 
130วัดแกลงบนว่าที่เรือตรีบดินทร์ วรรณเกตุ 038648918 
131บ้านสำนักทองนายนิรุธ ธรรมสุนทร 038634110 
132บ้านยายจั่นนายวินัย ศรีทอง 038618355 
133วัดธงหงส์นางณัฏฐา สุขแสง 038634112 
134บ้านสมานมิตรนางเรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์ 0386185830914254515
135วัดธรรมสถิตนางปนัดดา กอบพิมาย 038618541 
136บ้านตะพุนทองนายชวลิต วิไลลักษณ์ 038618275 
137บ้านไร่จันดีนางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์ 038634044 
138วัดบ้านดอนนายปราโมทย์ นิยมการ 038991418 
139บ้านหนองจอกนายมานิ เจริญรื่น 038614678 
140วัดเกาะกลอยนายนพดล ดิษสงวน 038613739 
141วัดปลวกเกตุ  038664751 
142วัดน้ำคอกนายจรัญ สุขใส 038873274 
201บ้านพยูนนายภัทรกร ศรีเสาวงศ์ 038630114 
202วัดบ้านฉางนายสมบัติ สะเกศ 038601145 
203วัดประชุมมิตรบำรุงนายปรีดี รัชนีพันธ์ 038941749 
204วัดเนินกระปรอกนายสมเดช อ่างศิลา 038601848 
205บ้านเขาห้วยมะหาดนายอดินันต์ กองกาญจน์ 038626313 
206วัดพลานางอรณิชชา วรรณฑาณะ 038630499 
207บ้านคลองทรายนายอนันต์ สัจกุลชัยเลิศ 038630033 
208วัดคีรีภาวนาราม  038601544 
209ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร 038601788 
210บ้านคลองบางไผ่นางสาวบงกชธร เพิกนิล 038601753 
211วัดสระแก้วนางภัสนันท์ รักษ์เมือง 038963030 
212วัดสมบูรณารามนางศุภนา โถน้อย 038882385 
213วัดสำนักกะท้อน  038963358 
214วัดชากหมากนางพิไล ภิบาลกุล 038943200 
301วัดไผ่ล้อมนางจุฑามาศ ประเสริฐสุข 038641011 
302วัดบ้านค่ายนางสาววิภาพรรณ อุบล 038642687 
303วัดห้วงหินนางศมาภรณ์ อุบลบาน 038960287 
304บ้านบึงต้นชัน  038960186 
305วัดชากกอไผ่  038960274 
306บ้านเขาลอยนายนพคุณ ชัยประโคน 038010052 
307บ้านหลังเขา  038010024 
308วัดหนองพะวานายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ 038997662 
309บ้านคลองยายเมือง  038010025 
310บ้านเขาหวาย  038010026 
311บ้านชากมะหาดนายชัยวิชิต อินทร์สุข 038642232 
312วัดปทุมาวาสนางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง 038961070 
313บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์นายจักร์กฤษณ์ ใจตรงกล้า 038010022 
314บ้านมาบป่าหวาย    
315วัดหนองกรับนางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์ 038961266 
316บ้านคลองขนุนนางปราณี เดชศรี   
317บ้านหนองฆ้อนางจารุวรรณ สำเร็จกิจ 038010020 
318บ้านท่าเสานางสาวสุรีย์พร เฮงฮะ 038628210 
319บ้านหนองละลอกนางอนุกูล มานะวรพงศ์   
321วัดหนองกระบอกนายวสันต์ สุวรรณสว่าง 038641010 
322บ้านมาบตองนางสุภาวดี เดิมสลุง 038892277 
323วัดดอนจันทน์นายสุกิจ ทองลือ 038642009 
324วัดละหารไร่นางสาวไพเราะ ศรีทอง 038618469 
325วัดหนองตะแบกนางสุชญา บุญสิริธนา 038895154 
326ชุมชนวัดหนองคอกหมูนางพิมพ์พร วงษ์มหา 038895142 
327วัดบ้านเก่านายสันติ แสวงทรัพย์ 038873306 
328วัดเกาะนางชูใจ กุญแจทอง 038875218 
329วัดตาขันนายวิชัย จันทร์ส่อง 038895070 
330บ้านหนองสะพานนางภาวดี วีรพันธุ์ 038873903 
401บ้านปลวกแดงนายพีรวัส ก้องกำไก 038659006 
402บ้านมาบเตยนายสรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์ 038659180 
403บ้านมาบยางพรนายศุภกฤต ปิยะสุข 038010012 
404มาบยางพรวิทยาคมนายพลานพ บุหรั่นฉาย 038891449 
405บ้านห้วยปราบนางสาวนุสสร สอนใหม่ 038891089 
406บ้านคลองกรำนางชาลินี ฉายารัตน์ 038010067 
407ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกนางวารี ศิริรัตนอำพร 038964061 
408บ้านหนองบอนนายยรรยง แก่นสาร 038010014 
409บ้านแม่น้ำคู้นางสาวประภาพร วิทยาคม 038913002 
410นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8นายศิวเทพ สมชิต 0816501711 
411นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10นางฉัตรมน อินทศร 038010009 
412นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13  038637723 
413บ้านบึงตาต้านายปัทธิพงษ์ สาปิตตา 038618369 
414บ้านหนองไร่  038618553 
415บ้านหมอมุ่ยนางขวัญเรือน เสรารมย์ 038010008 
416บ้านเขาคลองซองนายสงบ ปะตังถาโต 038010007 
417บ้านคลองน้ำแดงนางกรรณิการ์ ผิวละออ 038618582 
418บ้านปากแพรก  038961128 
501วัดมาบข่านายนัฏพันธ์ ดิศเจริญ 038636698 
502วัดกระเฉทนายวิชัย สุขขา 038968467 
503นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1นางปนิมล สุดถนอม 038636150 
504นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2นายชูชีพ ฉายอรุณ 038636047 
505นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5นายนพดล แสนผูก 038877100 
506วัดชากผักกูด  038897522 
507นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3นางเภารัมย์ภา อาสา 038897121 
508นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล 038893712 
509นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6  038897122 
510ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7นายอภิชัย ธิณทัพ 038893358 
511นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9  038010061 
512บ้านหนองระกำนางปรียาวดี จันเติม 038897127